Formular na odstupenie od zmluvy

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Unimpex Bratislava, s.r.o. 

Horné predmestie 3

900 21 Svätý Jur 

IČO: 17 321 760 

e-mail: obchod@unimpex-bratislava.com

tel. č: +421 917 362 731



Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*): ..............

 

Dátum objednania/dátum prijatia (*) .............. 

 

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ...............

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................

 

Dátum ..................

(*) Nehodiace sa prečiarknite.